Jak vše funguje

Pravidla

Rugby na vozíku je týmová hra pro muže i ženy s postižením. Cílem hry je dát gól tím, že útočník přejede s míčem pod kontrolou brankovou čáru obránce. Míč může být přihráván, házen, odbíjen, kutálen, driblován nebo nesen jakýmkoli směrem v závislosti na níže uvedených pravidlech. Tým, který do konce hry zaznamenal více gólů je vyhlášen za vítěze.

1) Hrací plocha

Hrací plocha zahrnuje hřiště, na němž se hraje a okolní oblasti používané týmy a pomocníky týmů během hry.

 

2) Hřiště

Rugby na vozíku se hraje v hale na hřišti o rozměrech 15 metrů na šířku a 28 metrů na délku. Hřiště je vyznačeno hraničními čarami, středovou čarou, středovým kruhem a dvěma brankovišti. Všechny čáry na hřišti by měly být stejné šíře a měli by být označeny stejnou barvou.
Hřiště, které splňuje FIBA regulace pro basketbal bude bráno v úvahu, aby splnilo i regulace dané IWRF.
 

3) Hraniční čáry

Hraniční čáry jsou tvořeny koncovými a postranními čarami. Rozměry hřiště se měří od vnitřních hran čar. Vnitřní hrany definují hranici mezi prostorem na hřišti a mimo hřiště, tj. autem. Všechny hraniční čáry patří do autu.
 

4) Středová čára

Hřiště je označeno středovou čarou přes šířku hřiště z jedné strany na druhou ve vzdálenosti 14 metrů od koncové čáry.
 

5) Středový kruh

Na hřišti má být vyznačen středový kruh umístěný na středové čáře se středem 7,5 metrů od postranních čar. Středový kruh má poloměr 1.8m měřeno od středu k vnější hraně čáry vyznačující kruh.
 

6) Brankoviště

Na hřišti mají být dvě brankoviště, na každém konci hřiště jedno ve středu mezi postranními čarami. Každé brankoviště musí být ohraničeno dvěma čarami kolmými na koncovou čáru, které jsou spojeny čarou rovnoběžnou s koncovou čárou. Každé brankoviště musí být široké 8 metrů měřeno od vnějších hran čar kolmých na koncovou čáru a dlouhé 1,75 metrů měřeno od vnitřní hrany koncové čáry k vnější hraně linie rovnoběžné s koncovou čárou. Čáry označující brankoviště jsou součásti plochy brankoviště.
 

7) Branková čára

Branková čára je částí koncové čáry, která je součástí brankoviště. Konce brankové čáry musí být označeny kužely. Každý kužel má být vysoký nejméně 45 cm a měl by mít čtvercovou podstavu. Kužely mají být umístěny mimo hřiště tak, aby se jedna strana podstavy dotýkala vnitřní hrany koncové čáry a druhá vnějšího okraje brankoviště. Brankové čáry i kužely se nacházejí v autu, mimo hřiště.
 

8) Útočná a obranná polovina

Každý tým má svou obrannou a útočnou polovinu. Obranná polovina je prostor mezi vnitřní hranou koncové čáry, zahrnující brankoviště, které tým brání a mezi středovou čárou, která je také jeho součástí. Útočná polovina týmu je prostor od středové čáry k vnitřní hraně koncové čáry zahrnující brankoviště, které brání soupeř. Středová čára je vždy součástí obranné poloviny daného týmu.
 

9) Tabule skóre/ stolek zapisovatelů

Na hrací ploše musí být tabule se skóre, která je umístěna mimo hřiště v oblasti středové čáry.
 

10) Hráčská lavička týmu

Součástí hrací plochy mají být 2 hráčské lavičky umístěné vně hřiště na stejné straně jako je stolek zapisovatelů. Konec tohoto prostoru je ohraničen 2 metry dlouhými čarami začínajícími a kolmými na postranní čáru. Jedna z čar je prodloužením koncové čáry a druhá má být označena 5 metrů od středové čáry. Čáry označující hráčskou lavičku týmu musí být označeny odlišnou barvou, než mají čáry označující hřiště.
 

11) Prostor pro střídání

Na hrací ploše má být také umístěn prostor pro střídání, který je mimo hřiště a před stolkem zapisovatelů. Konec prostoru pro střídání má být označen dvěma čarami 2 metry dlouhými začínajícími u postranních čar a kolmými na ně. Každá čára je na jedné straně 3 metry od středové čáry. Čáry označující prostor pro střídání by měly být označeny odlišnou barvou, než mají čáry označující hřiště.
 

12) Trestný box

Trestný box je také součástí hrací plochy a je umístěna po stranách hřiště proti stolu zapisovatelů. Sestává ze dvou penaltových boxů, každý na jedné straně od středové čáry. Každá trestná lavice má být označena 3 čarami. První čára je 2 metry dlouhá a rovnoběžná s postranní označena 1m od postranní čáry a začínající 1m od středové čáry. Další 2 čáry jsou na tuto první čáru kolmé, začínají na jejích koncích a mají délku 1m směrem od postranní čáry. Směr výjezdu z trestné lavice je určen dvěma čarami, které jsou dlouhé 30 centimetrů, kolmé směrem k postraní čáře a ve vzdálenosti 1 metru od sebe. Každý tým má svou trestnou lavici na příslušné straně – proti své týmové lavičce. Stolek k zápisu trestů má být umístěn mezi penaltovými boxy, přímo proti stolku zapisovatelů.

1) Míč

Hra se hraje se sférickým míčem vyrobeným z pružné kůže nebo ze syntetické kůže s duší uvnitř vyrobené z gumy nebo podobného materiálu. Obvod musí mít 65-67centimetrů a vážit musí 260-280 gramů.

Míč, který odpovídá regulím FIVB pro volejbal má odpovídat také regulím IWRF pro rugby na vozíku. Míč musí být bílé barvy a má být nafoukaný na 7,5 liber tlaku. Výhradně rozhodčí 1 poskytuje vhodný míč.

2) Zařízení časoměřičů

Stolek zapisovatelů musí být vybaven zařízením na měření času nebo zařízením k měření period hry, penalt a oddechových časů. Toto musí být oficiální zařízení časoměřičů.

3) Perioda 40 sekund

Tabule skóre má být vybavena časomírou nebo zařízením na měření periody 40 sekund k provedení útoku. Zařízení na měření 40 sekund by mělo mít zvuk/signál, který se liší od sirény časomíry.

4) Signalizační zařízení

Stolek zapisovatelů musí být vybaven zařízením, které zvukovým znamení signalizuje konec hrací doby, oddechové časy, žádosti o střídání a další situace vyžadující pozornost rozhodčích. Mělo by být součástí světelné tabule nebo zařízení měřící hrací dobu.

5) Výsledková tabule

Na hrací ploše by mělo být zařízení ukazující průběh skóre hry pro hráče a diváky. Toto zařízení může být ovládáno ručně, mechanicky nebo elektronicky. Součástí displeje může být časové zařízení.

6) Šipka označující náhradní postup

Stolek zapisovatelů by měl být vybaven zařízením ukazujícím směr hry při dalším náhradním postupu, jak je podrobně uvedeno v článku 60. Toto zařízení může být ovládáno ručně, mechanicky nebo elektronicky. Může být také součástí výsledkové tabule nebo časomíry.

7) Zápis hry

Stolek zapisovatelů a trestná lavice mají být vybaveny zápisy k záznamu skóre hry a trestů během zápasu. Standardní zápis hry a standardní zápis trestů je stanoven IWRF.

8) Dresy

V každém týmu musí být všechny svrchní části dresů stejné barvy a odstínu. Cokoli oblečené pod dresem, jež je viditelné musí být stejné barvy a odstínu jako hlavní barva dresu. V každém týmu musí být všechny kalhoty stejné barvy a odstínu. Kalhoty však mohou být jiné barvy než svrchní část dresu. Cokoliv oblečené pod kalhoty a viditelné, musí být stejné barvy a odstínu jako hlavní barva dresu. Každému týmu mohou mít jednotliví hráči oblečené dlouhé nebo krátké kalhoty.
Všechny trika dresů mají být označené čísly mezi 1-15, 20-25, 30-35, 40-45 a 50-55 včetně na přední a zadní straně. Každý hráč z týmu musí mít jiné číslo. Číslo na přední straně musí být vlevo nahoře a musí být vysoké 10 centimetrů. Číslo na zadní straně musí být ve středu a být vysoké mezi 12 až 20 centimetrů. Obě čísla musí být viditelná po celou dobu. Čísly může být také označena zadní opěrka vozíku. Žádná jiná čísla se nesmí objevit na dresu uniformy.

V případě hry na IWRF sankciovaných turnajích by měl tým, který je v zápisu uveden jako první obléci světlé dresy. V případě shody dresů si je vymění domácí tým. V případě hry na neutrální půdě, by je měl vyměnit tým A.

9) Ochrana rukou

Hráči mohou používat jakoukoli ochranu rukou hráčů, nicméně, ta nesmí obsahovat žádný materiál, který může být rizikem pro druhé, tj. tvrdý nebo hrubý materiál.

1) Souhlas/povolení se specifikacemi

Vozík je považován za součást hráče. Každý z hráčů je odpovědný za zajištění toho, aby vozík odpovídal všem technickým specifikacím během hry. Jestliže jim vozík neodpovídá, může být vyřazen ze hry, dokud nebude vyhovovat daným specifikacím.
 

2) Šíře

Neexistuje maximum šíře pro vozík. Žádná součástka vozíku nesmí do šířky přesahovat nejširší bod na obručích kol.

3) Délka

Délka vozíku, která je měřena od nejpřednější části zadních kol k nejpřednější části vozíku, nemůže přesáhnout 46 cm .

4) Výška

Výška vozíku měřená od podlahy do středu boční opěrky/nebo příčky sedačky na polovině vzdálenosti mezi přední a zadní části boční opěrky/nebo příčky nesmí přesáhnout 53 cm.

5) Kola

Vozík má mít čtyři kola. Dvě velká umístěná vzadu jsou používána k pohánění vozíku a jsou považována za hlavní kola. Dvě malá kola vepředu jsou považována za rejdovací (protáčející se).

a) Hlavní kola mají mít max. průměr 70 cm. Každé hlavní kolo musí být kryto disky, které jej chrání při kontaktu s jiným vozíkem a obruč k pohánění. Nemají na nich být žádné výstupky nebo pláty, které by přesahovaly okolo hlavních kol.

b) Rejdovací kolečka musí být umístěny na oddělených osách, nejméně 20 cm od sebe, měřeno mezi jejich středy. Kryty, které kolečka drží, musí být umístěny maximálně do 2,5 cm od hlavního rámu vozíku, měřeno od zevní hrany konstrukce k vnitřní hraně krytu.

6) Pojistná kolečka

Vozík má být opatřen pojistnými kolečky, připevněnými v zadní části vozíku. Jsou-li připojena napevno, žádná jejich část nesmí přesahovat směrem vzad než nejzadnější část hlavních kol. Jsou-li otáčecí pak kryt, který je drží, nemůže přesáhnout směrem vzad nejzadnější část hlavních kol. Spodní část pojistných koleček nesmí být více jak 2 cm nad podlahou.

7) Nárazník

Vozík může být doplněn nárazníkem, který vyčnívá ze přední části vozíku. Nárazník nebo nejpřednější část vozíku, není-li nárazník přítomen, musí odpovídat následujícím požadavkům:

a) Nejpřednější část nárazníku měřeno ze středu trubky nebo tyče konstrukce v pozici vozíku na předních kolech musí přesně 11 cm nad zemí.

b) Nejpřednější část nárazníku musí být minimální šíře měřeno z jedné strany na druhou a musí to být přímé rozpětí.

c) Ve své nejpřednější části, nesmí nárazník přesáhnout 20 cm mimo přední okraj krytu otočných osiček koleček.

d) V nejširším bodě nesmí nárazník přesáhnout více jak o 2 cm vnější okraj krytu osiček na každé straně vozíku.

e) Nejnižší bod nárazníku musí být nejméně 3 cm nad podlahou.

f) Nejvyšší bod nárazníku nesmí být výše jak 20 cm nad podlahou.

g) Tyče nebo trubky používané pro nárazník musí mít nejméně 0,635 cm v průměru.

h) Tyče nebo trubky používané pro nárazník musí být zaoblené a nemohou mít žádné hrany nebo výstupky, které by mohli poskytnout hráči neférovou mechanickou výhodu.

i) Všechny trubky a tyče používané pro nárazník musí být ohnuty do oblouku tzn., že všechny rohy by měly být kulaté. Ohnutí nemá zapříčinit kloub tyče, oploštění nebo vyklenutí.

j) Vnitřní zakřivení všech oblouků musí mít nejméně 2cm v průměru.

k) Minimální zevní vzdálenost jakékoli části nárazníku, měřeno od zevního okraje k zevnímu okraji je 3,27 cm.

l) Z nejširšího místa nárazníku musí být pevné spojení nárazníku s hlavním rámem vozíku. Toto spojení musí být přímé a musí být provedeno v úhlu 45 st. nebo větším mezi nárazníkem a hlavním rámem, měřeno v horizontální rovině jak vyplývá z výše uvedeného.

8) Křídla

Vozík může být doplněn křídly na každé straně mezi přední části vozíku a hlavními koly. Každé z nich musí splňovat následující požadavky:

a) Nejzevnější kontaktní část křídel musí být přesně 11 cm od podlahy

b) Nejnižší část křídel musí být nejméně 3 cm od podlahy.

c) Nejvyšší bod křídel nesmí být více jak 20 cm od podlahy.

d) Trubky a tyče používané pro křídla musí mít nejméně 0,635 cm v průměru.

e) Křídla nesmí přesahovat do stran přes střed duše hlavních kol.

f) Křídla mohou končit u zadních kol nebo mohou pokračovat a připojit se k hlavnímu rámu. Křídla, končící u zadních kol musí splňovat následující přídatné podmínky:

 • Musí být zaobleny na konci bez ostrých hran.
 • Musí být ukončena do vzdálenosti 1 cm od hlavních kol.

g) Prostor v rozsahu 10 cm nad horní hranou křídel od jejich předního okraje až k zadním kolům musí být viditelně volný.

9) Pohodlí a bezpečnost

Vozík musí odpovídat následujícím přídatným specifikacím:

a) Všechny výstupky a výčnělky z vozíku, jako háčky, držátka apod. musí být obalena. Pozor: Madlo, které slouží pro tlačení vozíků není povolené.

b) Není povoleno používat žádná ovládací zařízení, brzdy či motor k usnadnění ovládání vozíku. Jestliže je vozík těmito zařízeními doplněn, ta musí být upravena tak, aby nebyla funkční (v provozu) a umístěny tak, aby neohrožovala bezpečnost.

c) Vozík může být doplněn zařízením pod přední části vozíku k zabránění jeho naklánění vpřed. Toto zařízení musí splňovat následující specifikace:

 • Nemůže to být nejpřednější část vozíku.
 • Není určena minimální výška od podlahy, ale nesmí být v nepřetržitém kontaktu s podlahou.
 • Nemůže ničit podlahu.
 • Žádný kontakt mezi zařízením a podlahou nebude brán jako fyzická výhoda.

d) Pneumatiky nesmí na podlaze zanechávat viditelné stopy.

e) Žádná protizávaží nesmí být připojena k vozíku.

f) Je povolena pouze jedna podložka na sedačku vozíku o max. výšce 10 cm.

g) Hráč může používat podložku/polštář mezi kolena, který ale nesmí vyčnívat nad jejich úroveň.

h) Hráč může být připoután k vozíku.

i) Existuje-li pravděpodobnost sklouznutí nohou ze stupačky vozíku, musí být použit pevný nebo elastický pás okolo nohou, aby se tomuto zabránilo.

j) Hráči mohou používat přídatné vybavení k opoře míče. Tato opora musí být v úrovni rámu sedačky nebo nad ním. Žádná část míče nesmí zůstat mezi rámem sedačky. Pásy mohou být použity k ochraně míče jen pokud je 75% míče viditelných a přístupných ke hře a jen 25% může být v kontaktu s přídatným vybavením k opoře míče.

10) Modifikace

Jakákoli část vozíku nebo doplňku hráče může být modifikována ke zlepšení pohodlí a bezpečnosti nebo ze zdravotních důvodů. Tyto úpravy musí být bezpečné, musí odpovídat všem specifikacím v těchto pravidlech a nesmí způsobit žádnou mechanickou výhodu. Úpravy provedené ze zdravotních důvodů musí být označeny na hráčské klasifikační kartě.

Inovace poskytující mechanickou výhodu a/nebo neodpovídající současně platným normám pro vozík, jak je rozvedeno v pravidlech, nemají být prováděny bez neschválení IWRF. Takovéto změny musí být písemně oznámeny a akceptovány Technickou komisí IWRF.

Žádost musí být doručena nejpozději 2měsíce před zahájením Mistrovství Světa, Evropy nebo Paralympiádou a měsíc před jakýmkoli jiným turnajem. Jelikož IWRF vyžaduje jeden měsíc na řádné zpracování žádosti a vyjádření/předání rozhodnutí, měla by být žádost podána tři měsíce před zahájením Mistrovství Světa, Evropy nebo Paralympiádou a 2 měsíce před jakýmkoli jiným turnajem. Zahájením těchto turnajů je datum zahajovacího ceremoniálu nebo nejsou-li pořádány, pak je to první den zápasů.

1) Určení/jmenování týmů

Domácí tým má být na zápise o hře označen jako tým A. Je-li zápas hrán na neutrální půdě, pak tým, který se v oficiálním seznamu objeví jako první je tým A. Při událostech zaštítěných IWRF je veškeré dějiště hry neutrální půdou.

2) Hráči

Každý tým je tvořen maximálně12 hráči. Ne více než 4 hráči z každého týmu mohou být na hřišti v danou dobu. Hráči, kteří jsou zrovna na trestné lavici, jsou posuzování, jako by byli na hřišti. Členové týmu, kteří nejsou na hřišti během hry, se nazývají náhradníci.

3) Klasifikace

Všichni hráči musí být klasifikováni podle IWRF klasifikačního systému jak je detailněji popsáno v Manuálu klasifikace IWRF. Každý hráč musí vlastnit klasifikační kartu, která zobrazuje následující informace:

a) Celé jméno hráče.

b) Současné bodové ohodnocení hráče.

c) Hráčovo číslo, které má v zápisu a při hře na dresu.

d) Fotografii hráče

e) Specifika jakékoli úpravy provedené na vozíku nebo přídavného zařízení z medicínských důvodů.

Klasifikace musí být dána k dispozici zapisovateli skóre, kdykoli hráč vstupuje na hřiště. Součet klasifikačních bodů hráčů na hřišti musí být 8 nebo méně. Za každou ženu-hráčku na hřišti získává tým 0.5 bodu navíc k 8 bodům pro tým.

Jestliže dojde k situacím jako je zranění nebo diskvalifikace, které mají za následek to, že tým není schopen pokračovat ve čtyřech tak, aby respektoval maximální součet bodů hráčů na hřišti, je jim povoleno pokračovat ve hře ve třech. V tomto případě musí být součet bodů na hřišti méně než 8.

4) Rozpis

Nejpozději 10minut před zahájením hry se musí začít se zápisem hry. Každý z trenérů musí zapisovateli skóre poskytnout následující informace, které mají být popsány v zápisu o hře:

a) jména, klasifikace a čísla dresů všech členů týmu

b) jména kapitánů týmů

c) jméno trenéra a jeho asistenta

Pouze hráčům jmenovaným na této listině má být povoleno hrát. Střídající hráči, kteří přijeli pozdě mohou hrát jen pokud se jejich jméno objevuje na herním seznamu.

5) Začátek hry

Nejpozději 10 minut před zahájením hry se musí začít se zápisem hry. Každý z trenérů musí zapisovateli skóre poskytnout jména a klasifikační karty čtyř hráčů, nastupujících jako první ke hře. Trenér týmu A musí tyto informace poskytnout jako první.

První nastupující hráči nesmí být střídáni s výjimkou případu úrazu. Každý tým musí začít hru se čtyřmi hráči na hřišti.

6) Kapitán

Každý tým musí mít určeného nejméně jednoho kapitána. Kapitán je jen hráč z týmu, který je oprávněn komunikovat s rozhodčími jménem trenéra nebo jiných hráčů. Kapitán je odpovědný pracovat s rozhodčími a spoluhráči tak, aby bylo dodrženo řádné sportovní dekorum.

Kapitán má být odlišen od ostatních hráčů v zápise hry, kde je od ostatních hráčů odlišen písmenem „C“ vedle svého jména.

Určený kapitán týmu nebo jeho zástupce jsou jedinými osobami na hřišti, které jménem trenéra a spoluhráčů mohou verbálně komunikovat s rozhodčími. Kapitán může současně působit jako trenér. Opustí-li kapitán hřiště, musí být vybrán náhradní. Zástupce kapitána může být odlišen od ostatních hráčů v zápise hry, kde je od druhých hráčů odlišen písmeny „AC“ vedle svého jména.

7) Trenéři

Každý tým musí mít určeného trenéra, jehož jméno musí být označeno na zápisu o hře.

Tým by si měl stanovit i zástupce trenéra, jehož jméno musí být označeno na zápisu o hře. Asistent trenéra musí převzít odpovědnost trenéra, jestliže ten nemůže z jakéhokoli důvodu pokračovat v jejich plnění.

Rovněž kapitán může zastávat funkci trenéra. Jestliže však kapitán opustí hřiště pro diskvalifikaci za faul nebo není schopen působit jako trenér z jakýchkoli důvodů, nahradí jej ve funkci trenéra náhradní kapitán.

8) Výběr střídačky a herní strany

Před zahájením hry se mají trenéři sejít, aby si vybrali střídačku a herní stranu. Nemohou-li se týmy shodnout, provádí jako první výběr tým umístěný výše.

V první polovině hry by každý tým měl bránit brankovou čáru, která je blíže jejich střídačce a měl by skórovat na vzdálenější brankové čáře. Pro druhou polovinu hry si týmy ponechávají své střídačky, ale vymění si brankoviště, které brání a na které útočí.

V případě prodloužení hry si týmy ponechávají stejné herní strany pro první část prodloužení a mění si strany při každém dalším prodloužení.

1) Rozhodčí

Každý zápas by měl být řízen dvěma rozhodčími, dále již označovanými jako rozhodčí 1 a rozhodčí 2. Jim asistují časoměřič, časoměřič 40 sekund, zapisovatel hry a zapisovatel trestů. Technický komisař by měl být také přítomen. Tito jsou všichni označováni jako stolkoví rozhodčí.

Během turnaje jsou všichni rozhodčí pod dohledem hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí je odpovědný za ustanovení a dohled nad rozhodčími na hřišti a u stolku.

2) Pravomoci rozhodčích

Povinnosti a pravomoc rozhodčích začínají jejich příchodem na hřiště a končí po uplynutí řádné hrací doby, kterou stvrdí svým podpisem zápisu hry rozhodčí 1. Jakékoli následující incidenty by měly být zapsány v zápise a řešit by j měli organizátoři turnaje nebo příslušná komise.

Rozhodčí mají právo rozhodovat o případech porušení pravidel s ohledem na porušení pravidel, ke kterým došlo na hřišti a v době hry. Rozhodčí mají pravomoc řešit i situace, které se odehrály mimo hrací plochu mají-li vliv na zápas.

Rozhodčí nemají pravomoc schvalovat/odsouhlasit jakékoli změny daných pravidel.

3) Opravitelná chyba

Chyba při vedení hry má být opravena podle následujících situací:

a) Musí se jednat o chybu v řízení hry, tykyt se nesprávného trestu nebo opomenutí spustit či zastavit řádně čas. Chyby při rozhodování a interpretaci rozhodčími na hřišti nejsou předmětem oprav.

b) Žádost o opravu musí být podána trenérem nebo kapitánem před tím, než se míč dostane opět do hry po dalším přerušení hry po dané chybě.

c) Žádost musí být oznámena stolkovému rozhodčímu, který by ji měl okamžitě poznamenat a informovat rozhodčí při dalším přerušení hry.

Jestliže rozhodčí 1 rozhodne, že došlo k napravitelné chybě, vše co se událo po této chybě je anulováno a hra se vrací do bodu před tím, než došlo k chybě. Čas a skóre mají být seřízeny do stavu před vznikem chyby.

4) Rozhodčí

Rozhodčí řídí hru podle oficiálních pravidel vozíčkářského rugby dle IWRF.

Rozhodčí mají používat mechanismy, procedury a signály, které jsou detailně uvedeny v IWRF manuálu pravidel rugby na vozíku.

Rozhodčí má moc rozhodnout o jakékoli situaci ve hře, která není specificky zahrnuta v pravidlech.

Je-li potřeba slovního vyjádření k vysvětlení rozhodnutí, musí se na mezinárodních turnajích používat angličtina. To neznamená, že trenér nebo hráč mají právo žádat vysvětlení hvizdu, ani že rozhodčí musí mluvit anglicky, aby plnil své povinnosti. Toto se týká zmatečných situací a zdržování hry při rozhodování neobvyklých, nestandardních situací, jež jsou mimo rámec pravidel hry.

5) Odpovědnost rozhodčího 

Má povinnosti navíc při rozhodování zápasu. Má následující přídavná povinnosti:

a) Zkontrolovat a schválit veškeré vybavení používané hráči, zapisovateli a časoměřiči.

b) Zabránit používání jakýchkoli předmětů, které posoudí jako nebezpečné.

c) Před zahájením hry potvrdit všechny rozhodčí v jejich funkci.

d) Provést rozskok při zahájení hry.

e) Vyjadřuje poslední, závěrečné rozhodnutí při všech konfliktech a sporech vztahujících se k časomíře, skóre nebo jiné oblasti spadající do jeho pravomoci.

f) Posoudit případné napravitelné chyby.

g) Vyhlásit kontumaci zápasu za podmínek, kdy je to oprávněné.

h) Ověřit správnost zápisu hry- skóre na konci každé čtvrtiny nebo kdykoli to považuje za nutné.     

6) Technický komisař

Technický komisař má následující povinnosti:

a) Dohlížet na práci zapisovatele u stolku.

b) Pomáhat rozhodčím se řízením hry.

c) Ručí za správnost skóre.

d) Ručí za správnou funkci časomíry.

e) Ručí za správnou funkci tabule se skóre.

f) Ručí za správnou funkci šipky náhradního postupu.

g) Ručí za zaznamenání oddechových časů.

h) Slouží jako náhradník v případě, že bude potřeba nahradit rozhodčího na hřišti.

7) Povinnosti zapisovatele

Zapisovatel má následující povinnosti:

a) Ověřuje a potvrzuje správnost zápisu požadovaných informací do herního zápisu před jejím zahájením.

b) Zapisuje platné branky v chronologickém pořadí.

c) Zapisuje všechny oddechové časy do zápisu o hře spolu s uvedením čtvrtiny, týmu a hráče nebo trenéra, který si jej vzal.

d) Kontroluje součet klasifikačních bodů všech hráčů na hřišti u obou týmů a ručí za to, že žádný tým toto maximum nepřekročil.

e) Zaznamenává pořadí, v němž hráči vstoupili na hřiště po střídání.

f) Manipuluje s tabulí skóre, pokud není součástí časomíry.

g) Informuje rozhodčí o jakýchkoli neregulérnostech/mimořádnostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.    

8) Povinnosti časoměřiče

Časoměřič má následující povinnosti:

a) Ovládat časomíru.

b) Uvědomit rozhodčího1, a to 3 minuty před začátkem hry.

c) Měřit všechny čtvrtiny hry, intervaly a prodloužení.

d) Signalizovat konec čtvrtin řádné hrací doby a prodloužení.

e) Měřit každý oddechový čas a technické oddechový čas a slyšitelně upozornit na uplynutí po 20, popř. 50 sekundách.

f) Upozornit rozhodčího na všechny žádosti o střídání.

g) Ovládat tabulku skóre je-li součástí časomíry.

h) Ovládat šipku náhradního postupu je-li součástí zařízení časomíry.

i) Informuje rozhodčí o jakýchkoli neregulérnostech/mimořádnostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.

9) Měření 40 sekund

Časoměřič 40 sekund má následující povinnosti:

a) Ovládat časomíru se 40 sekundami.

b) zapnout a znovu spustit 40 sekund podle článku 53.

10) Povinnosti zapisovatele trestů

Zapisovatel trestů má následující povinnosti:

a) Zodpovídá za prostor trestné lavice

b) Při každém uděleném trestu zaznamenává následující údaje do zápisu o trestech:

 • Jméno hráče, který spáchal faul
 • Typ faulu
 • Čas faulu

c) Zaznamenává varování za kontakt před hvizdem.

d) Měří každý trest podle časomíry.

e) Určuje, kdy se může hráč vrátit na hřiště.

f) Informuje rozhodčí o jakýchkoli mimořádných událostech. To by mělo být provedeno při nejbližším přerušení hry po dané situaci.

1) Hrací doba

Vozíčkářské rugby se hraje na 4 čtvrtiny po 8 minutách. Přestávka po první a třetí čtvrtně je 2 minuty. Přestávka po druhé čtvrtině je 5 minut.

V případě prodloužení trvá každá část prodloužení 3 minuty. 2 minutová přestávka má být mezi ukončením řádné hrací doby a prvním prodloužením. Je-li potřeba další prodloužení, jsou mezi nimi přestávky 2 minuty.

2) Řízení hrací doby

Časomíra má být spuštěna v následujících situacích:

a) Když se míče po dosažení nejvyššího bodu při rozskoku dotkne hráč.

b) Když se míče dotkne hráč na hřišti při vhazování.

Časomíra se má zastavit:

a) Na konci každé čtvrtiny řádné hrací doby a prodloužení.

b) Když dojde ke gólu.

c) Když rozhodčí zapíská, aby signalizovat přestupek, faul, oddechový čas nebo jakékoli jiné zastavení hry.

3) 40 sekund

40 sekund se spouští, když se míče dotkne hráč na hřišti po vhazování z autu a znovu se zapíná pokračování odpočítávání, kdykoli když tým získá živý míč do držení na hrací ploše. Dotek míče soupeřem nemá za následek spuštění nových 40 sekund, jestliže druhý tým má stále kontrolu nad míčem.

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno a resetováno, když:

 • rozhodčí zapíská obranný faul nebo přestupek.
 • rozhodčí zapíská útočný faul nebo přestupek, který má za následek ztrátu míče.
 • hra je zastavena kvůli aktivitám souvisejícím s týmem, který nemá míč pod kontrolou.

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno, ale neresetováno, když stejný tým, který měl míč v držení, získává vhazování jako následek:

 • toho, že se míč dostal do autu.
 • toho, že hráč stejného týmu zažádá o oddechový čas.
 • drženého míče.
 • útočného faulu při němž tým znovu získává do držení míč.

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno a resetováno na 15 sekund, když tým mající míč v držení žádá o oddechový čas v době, kdy na zařízení pro odpočítávání 40 sekund zbývá méně než 15 sekund.

4) Zařízení k měření trestů

Časomíra by měla být využita i k měření délky trestů.

5) Oživení míče

Míč se stává živým, když rozhodčí zapíská na píšťalku:

a) před vstupem do středového kruhu, aby provedl rozskok.

b) Při umístění míče hráči k dispozici při vhazování.

6) Mrtvý míč

Míč se stává mrtvým, když rozhodčí zapíská gól, přestupek, faul, oddechový čas nebo jakékoli jiné přerušení hry.

7) Oddechové časy

Každý tým má 6 oddechových časů, které si může vybrat kdykoli během hry. Jsou k dispozici 4 oddechové časy po 30 sekundách a 2 po 60 sekundách. V případě prodloužení, zbývá-li na konci řádné hrací doby nějaký oddechový čas, přesouvá se do prodloužení. Navíc během každé části prodloužení má tým nárok na jeden 30 sekundový oddechový čas.

Žádost o 30 sekundový oddechový čas může podat hráč nebo trenér. O 60 sekundový oddechový čas může žádat pouze trenér nebo jeho asistent.

Žádost o oddechový čas podaná trenérem může být povolena jen, když je míč mrtvý. Trenér o něj může kdykoli žádat u stolku zapisovatelů. Časoměřič ohlásí žádost rozhodčím při nejbližším přerušení hry následujícím po žádosti.

Žádosti hráče o oddechový čas, když je míč živý bude vyhověno, jestliže hráč podávající žádost nebo jeho spoluhráč mají v držení míč. Míč nesmí být v kontaktu s podlahou nebo s hráčem z řad protihráčů.

Když rozhodčí akceptuje žádost o oddechový čas, zahvízdá a signalizuje oddechový čas a poté označí tým, který žádal o oddechový čas. Tato informace má být zaznamenána v zápise o hře.

Během oddechového času mohou hráči zůstat na hřišti nebo se vrátit ke své střídačce. Trenéři a pomocníci týmu nesmí během oddechového času vstoupit na hřiště. Pokud hráči vyžadují asistenci nebo by rádi komunikovali s trenérem a jeho asistenty, musí se přesunout do prostoru střídačky.

Tým, který požádal o oddechový čas, si může vybrat, zda jej ukončí a vrátí se do hry v kteroukoli dobu. Druhý tým má povinnost okamžitě zahájit hru.

Jestliže tým využije celý oddechový čas, měl by se po 20/50 sekundách ozvat zvukový signál, který upozorňuje týmy, že by se měly vrátit na hřiště a připravit se ke hře. Po ukončení oddechového času má hra začínat vhazováním.

Řídí-li se varováním k pokračování hry, je hráčům poskytnut čas k zaujmutí pozic. Jestliže rozhodčí usoudí, že hráč nebo hráči zdržují, hra může pokračovat následujícím způsobem:

a) Jestliže se opozdí tým, který má vhazovat, rozhodčí zahájí postup při vhazování podle příslušných bodů pokládaje míč na zem. Jestliže vhazující hráč zaujme pozici před porušením pravidel ke vhazování, rozhodčí mu dá míč k dispozici a pokračuje v odpočítávání 10 sekund.

b) Jestliže se opozdí tým, který nevhazuje, rozhodčí poskytne míč druhému týmu ke vhazování a hra může pokračovat.

8) Oddechový čas rozhodčího

Rozhodčí může kdykoli přerušit hru, aby mohl vyřešit jakoukoli situaci. Délka přerušení může být různá podle dané situace. Následující pravidla se týkají specifických situací:

a) Dojde-li k situaci, při níž je jakákoli osoba v nebezpečí, rozhodčí má zastavit hru ihned. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

b) Je-li hráč zraněn, rozhodčí má zastavit hru okamžitě. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje odnesení poraněného hráče k lékařskému ošetření. Jestliže je poranění minimální a hráč může být zaléčen a může se vrátit do hry během jedné minuty, může tak udělat. Nemůže-li se zraněný hráč vrátit do hry během jedné minuty, musí se žádat o oddechový čas nebo musí být hráč vystřídán.

c) Je-li problém u stolkových rozhodčích nebo se zařízením ovlivňujícím funkci časomíry, rozhodčí zastavuje hru okamžitě. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

d) Je-li problém u stolkových rozhodčích nebo se zařízením, které neovlivňuje funkci časomíry, rozhodčí má zastavit hru při další možné příležitosti. Zastavení má být tak dlouhé, jak to vyžaduje řešení situace.

e) Jestliže dojde k napravitelné chybě, rozhodčí má zastavit hru jak nejdříve je to možné, poté co si uvědomil chybu.

9) Technický oddechový čas

Tento odstavec se netýká hráče, který je nepohyblivý díky pádu, i když došlo ve stejnou dobu k problémům s vybavením.

Jestliže jakákoli část vozíku hráče nebo jeho vybavení je nefunkční, zničeno nebo vyžaduje úpravu/seřízení, může žádat o zastavení hry. Rozhodčí povolí zastavení následovně:

a) Jestliže problém s vybavením hráče ohrožuje, zastaví ji ihned.

b) Nehrozí-li nebezpečí a hráč je pohyblivý, má zastavit hru při dalším přerušení hry.

c) Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým není v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru okamžitě.

d) Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým je v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru jakmile současná gólová příležitost pomine.

Když je udělen technický oddechový čas, hráč, jehož se týká, má jednu minutu na k vyřešení problému. Není-li problém vyřešen do jedné minuty, musí se žádat o oddechový čas nebo musí být vystřídán jiným hráčem.

Tento oddechový čas není příležitostí ke střídání. Střídání může být povoleno, jestliže má žádající hráč technický problém, který mu brání v další hře.

10) Případ pádu hráče

Tento odstavec se netýká hráče, který je nepohyblivý pouze díky problému s vybavením.

Padlý hráč je ten, který se není více schopen pohybovat na svém vozíku jako následek pádu.

Hráč, který spadne se obyčejně nemůže vrátit do hry vlastní silou a proto musí být hra zastavena při nejbližší možné příležitosti. Rozhodčí zastavuje hru následovně:

a) Není-li útočící tým v gólové situaci, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

b) Je-li upadlý hráč v nebezpečí nebo zraněn, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

c) Je-li upadlý hráč v pozici, v níž překáží ve hře, má rozhodčí zastavit hru okamžitě.

d) Jestliže je útočící tým v gólové šance, hráč není v nebezpečí nebo zraněn a není v pozici kde by překážel ve hře, rozhodčí má zastavit hru jakmile skončí současná gólová situace.

Poté co rozhodčí zastaví hru, povolí asistentům z týmu hráče, který upadl vstoupit na hřiště k poskytnutí asistence. Hra bude pokračovat, jakmile je hráč, který upadl v pořádku. Je-li potřeba více jak jedna minuta na to, aby hráč, který upadl, byl v pořádku, musí jeho hráč žádat o oddechový čas nebo musí být vystřídán jiným hráčem.

1) Zahájení hry

Hra se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu. Hra je zahájena hvizdem prvního rozhodčího, kterým povoluje začátek legálního kontaktu před tím, než vstoupí do středového kruhu k provedení rozskoku.

Nemůže-li tým nastoupit na začátku hry ve čtyřech hráčích, hra by neměla začít. Pokud tento tým není kompletní ani 15 minut po stanoveném začátku hry, dochází ke kontumaci hry.

2) Rozskok

Před rozskokem jeden hráč z každého týmu má vstoupit do středového kruhu. Tito hráči mají zaujmout pozici na stejné straně středové čáry jako je jejich branková čára, kterou brání. Všichni ostatní hráči musí být vně středového kruhu. Spoluhráči, kteří jsou vně středového kruhu, nesmí zaujmout sousední pozice okolo kruhu, pokud si na jednu z nich činí nárok protihráče.

Při provedení rozskoku, rozhodčí nejdříve hvizdem oznámí možnost legálního kontaktu a poté vstoupí do středového kruhu. Má vhodit míč svisle vzhůru mezi rozehrávající hráče. Poté co míč dosáhl nejvyššího bodu, musí se ho dotknout alespoň jeden z rozehrávačů před tím, než se dotkne země.

Rozskok se opakuje při následujících situacích:

a) jestliže dojde simultánně k přestupku u obou týmů.

b) jestliže se míč dotkne země předtím, než se jej dotkl jeden z rozehrávačů.

c) jestliže rozhodčí špatně vyhodí míč.

3) Náhradní postup

Týmy se budou střídat v získání míče ke vhazování při zahájení druhé, třetí a čtvrté čtvrtiny řádné hrací doby, a následovně po drženém míči.

Týmu, který nezískal kontrolu nad míčem po rozskoku má, být udělen míč při prvním náhradním postupu. Jestliže přestupek při rozskoku vede k tomu, že míč získává určitý tým, pak při prvním náhradním postupu získává míč do držení druhý tým.

Směrová šipka náhradního postupu určuje směr hry při dalším získání míče podle této procedury. Po řádném vhození míče na začátku čtvrtin nebo po drženém míči se šipka otáčí tak, aby určovala směr při dalším náhradním postupu.

4) Lokalizace osoby

Lokalizace osoby je určena místem kontaktu mezi touto osobou a podlahou. Je-li kterákoli část této osoby v kontaktu s oblastí mimo hřiště, je tato osoba považována za to být v autu. Jestliže osoba, která je součástí jedné části hřiště, se dostane do kontaktu s jinou části hřiště, je na ní nazíráno tak, že se nachází v nové jiné části.

5) Lokalizace míče

Lokalizace míče je určena místem kontaktu s podlahou nebo osobou. Není-li míč v kontaktu s podlahou nebo osobou, jeho pozice je určena posledním bodem kontaktu. Když je znovu obnoven kontakt s podlahou nebo osobou, nová lokalizace je určena tímto novým místem kontaktu.

Za dotek hráče míčem se považuje, když se jakékoli části těla hráče nebo jeho vozíku dotkne míč ať se jedná nebo ne o cílenou aktivitu hráče.

6) Držení míče

a) Hráč má míč pod kontrolou, jestliže:                                

 1. drží míč ve svých rukou nebo jej zadržuje na klíně nebo proti jakékoli části těla nebo vozíku a míč není v kontaktu s podlahou,
 2. pevně drží ruce na míči a tím brání soupeři, aby s ním mohl volně a lehce manipulovat,
 3. dostal míč k dispozici ke vhazování,
 4. dobrovolně přijímá živý míč , nebo
 5. dribluje.

b) Tým má míč pod kontrolou, jestliže jeden z hráčů tohoto týmu jej má pod kontrolou. Kontrola týmu nad míčem pokračuje dokud:

 1. jej do svého držení nezíská soupeř, nebo
 2. dokud se míč nestane mrtvým.

Kontrola týmu nad míčem nekončí, když je míč přihráván.

7) Používání míče

S míčem je povoleno hrát rukama, předloktím nebo jej vézt na klíně či na vozíku. Je-li míč převážen na klíně, nejméně 75% z míče musí být viditelných.

Míč může být házen, kutálen, odbíjen, driblován, odrážen nebo hrán jiným způsoben. Do míče se nesmí kopat nebo narážet jakoukoli částí nohy od kolen dolů.

8) Dribling

Žádným pravidlem není omezen počet odrazů míče, otáček nebo jiných pohybů vozíku mezi driblováním. Dribling musí být viditelná akce odrazu míče od země. Hráč, který plácá, bouchá do míče ve snaze jej získat míč do držení, neprovádí dribling.

9) Skórování

Gól je udělen, když hráč, který má míč v držení se dotkne dvěma koly zámezí tím, že přejede přes brankovou čáru soupeře mezi dvěma kužely, které označují konce brankové čáry. Hráč musí mít kontrolu nad míčem, předtím než kterýmkoli kolem přejede brankovou čáru.

Jestliže se míč kutálí od hráče, není chráněn (článek 66) a hráč nad ním nemůže mít kontrolu.

Po skórování gólu, rozhodčí zapíská, signalizuje gól a zadrží míč, aby jej dal protihráči ke vhazování. Za každý gól je udělen jeden bod.

10) Vhazování

V této části termíny útočná a obranná polovina se vztahují k místům, kde hráč získává míč do držení ke vhazování.    

Vhazování se používá ke znovuzahájení hry po gólu, porušení pravidel nebo faulu, oddechovém čase, po jakémkoli jiném přerušení hry a k zahájení druhé a dalších částí řádné hrací doby.

Při každém vhazování tým mající v držení míč určí hráče ke vhazování. Tento je označován jako vhazující hráč. Vhazující hráč by se měl postavit do zámezí v místě vhazování. Rozhodčí mu má do klína umístit míč a zapískat k oživení míče.

Míč je možno na hrací plochu hodit, kutálet, odrazit, odbít nebo dostat jakýmkoli jiným povoleným způsobem na hřiště.

Místa vhazování:

a) po gólu – jakýkoli bod koncové čáry.

b) po porušení pravidel s výjimkou porušení pravidel při rozskoku – v místě za postranní čáry co nejblíže místu kde se nacházel míč v době, kdy došlo k přestupku.

c) po přestupku při rozskoku – v místě za postranní čárou naproti stolku rozhodčích na obranné polovině a co nejblíže středové čáře.

d) po faulu – v místě za postranní čárou co nejblíže místu kde se míč nacházel v době faulu.

e) po oddechovém čase:

 1. jestliže byl žádán po gólu, ale zároveň předtím než byl rozehrán, proběhne vhazování v místě za koncovou čárou vybraném vhazujícím hráčem.
 2. v jakékoli jiné době, vhazování pak proběhne za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů a co nejblíže místu kde bylo žádáno o oddechový čas.

f) po drženém míči: za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů a co nejblíže místě kde byl míč držen.

g) k zahájení druhé, třetí a čtvrté části řádné hrací doby: v místě za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů na obranné polovině týmu a co nejblíže středové čáře.

11) Střídání

Každý tým může střídat libovolný počet hráčů po jakémkoli zastavení hry, s výjimkou po gólu. Jestliže následuje další zastavení hry po gólu, může střídání proběhnout.

Střídající hráči se musí dostavit do oblasti pro střídání před zastavením hry a poskytnout své klasifikační karty zapisovateli. Při dalším zastavení hry signalizuje časoměřič rozhodčím žádost o střídání. Určí-li rozhodčí, že žádost o střídání je povolena, vyhoví ji a povolí střídajícím vstoupit na hřiště.

Nejsou-li hráči, kteří mají střídat připraveni okamžitě vstoupit na hřiště a hrát, rozhodčí může odmítnout jejich povolení ke střídání a pokračovat ve hře.

Střídajícím není povoleno vstoupit na hřiště přímo z lavičky. Hráči opouštějící hřiště při střídání musí projet místem určeným pro střídání a vyzvednout si svůj klasifikační herní průkaz od zapisovatele, předtím než se vrátí na svou lavičku.

Hráč, který je na trestné lavici, nesmí být střídán.

12) Držený míč

K drženému míči dochází, když:

a) jeden nebo více protihráčů sdílí ve stejnou dobu kontrolu nad míčem (článek 66),

b) dva nebo více protihráčů způsobí současně, že se míč dostane do zámezí,

c) živý míč uvízne mezi dvěma nebo více vozíky protihráčů, nebo

d) živý míč uvízne pod vozíkem.

Když rozhodčí určí, že došlo k mrtvému míči, zapíská na svou píšťalku, aby oznámil zastavení hry a ukáže gestem držený míč. Týmu, který má mít jako další v držení míč podle pravidel náhradního postupu, se má poskytnout míč ke vhazování.

Hráč nemůže dosáhnout úmyslně porušit pravidla drženého míče umístěním míče do klína protihráče, jestliže protihráč neprojeví snahu jej získat pod kontrolu. Stejně tak nemůže úmyslně zadržet míč pod vozíkem.

1) Sankce/trest

Trestem za přestupek podle pravidel je v tomto oddíle je ztráta míče. Po přestupku jednoho týmu, je míč dán k dispozici druhému týmu ke vhazování.

2) Obranná polovina hřiště

Tým, který má míč pod kontrolou na útočné polovině, jej nesmí vrátit na obrannou polovinu má-li míč jako tým stále pod kontrolou. Dojde-li k tomu, jedná se o přestupek.

K porušení tohoto pravidla musí být splněny všechny následující podmínky:

a) Tým musí mít kontrolu nad míčem na útočné polovině.

b) Hráč tohoto týmu musí být posledním, kdo se dotkl míče před jeho návratem na polovinu obrannou.

c) Míč se musí dostat na obrannou polovinu.

d) Hráč tohoto týmu je prvním, který se dotkne míče po jeho návratu na obrannou polovinu.

3) Míč v autu

Hráč nesmí způsobit, že se míč dostane do autu. Míč se nachází v autu, dotkne-li se osoby nebo předmětu nacházejícího se v autu.

Poslední hráč, který se dotkl míče předtím, než se dostal do autu, je zodpovědný za tento přestupek. Výjimkou je, jestliže rozhodčí rozhodne, že jiný hráč úmyslně dostal míč do autu jeho odražením od posledního hráče. V tomto případě hráč, který úmyslně dostal míč do autu, by měl být potrestán za tento přestupek.

4) Přestupek 12 sekund

Tým mající v držení míč na své obranném polovině má 12 sekund na to, aby jej dostal na polovinu útočnou. Nedosáhne-li toho, jedná se o přestupek.

Míč je na útočné polovině, když se dotkne podlahy nebo osoby, která se nachází na útočné polovině. 12 sekund se začíná odpočítávat, když hráč na hřišti získá míč do držení na své obranné polovině. Počítání 12 sekund se ukončí, když protihráč získá míč do držení.

5) Kopání

Jedná se o přestupek, kdy hráč úmyslně zasáhne míč nohou nebo částí končetiny pod kolenem.

6) Přestupek ven a dovnitř

Hráči majícímu v držení míč, není povoleno opustit hřiště přes brankovou čáru a vrátit se do hřiště, aniž by skóroval.

Musí existovat tři podmínky pro tento přestupek:

a) Hráč musí mít míč v držení předtím, než přejel brankovou čáru.

b) Jedno z kol hráčova vozíku se musí dotknout oblasti v autu při přejetí brankové čáry.

c) Toto kolo se musí vrátit do hřiště nebo přerušit kontakt s podlahou v autu předtím, než hráč skóroval.

7) Fyzická výhoda

Hráč, který se dotýká míče, se nesmí dotýkat podlahy žádnou částí těla ani vozíku mimo 4 kol a přídatným zařízením proti převrhnutí.

8) Přestupek- 10 sekund dribling

Hráč mající kontrolu nad míč musí buď přihrát nebo driblovat (článek 68) nejméně 1x každých 10 sekund. Neprovede-li to, jedná se o přestupek.

9) 10 sekund v brankovišti

Hráč, jehož tým míč pod kontrolou, nesmí zůstat v brankovišti soupeře déle než 10 sekund.

10) Porušení pravidel při vhazování

Následující pravidla se vztahující ke vhazování:

a) Po hvizdu rozhodčího, musí být míč vhozen rozehrávačem a musí se jej dotknout během 10 sekund hráč na hřišti.

b) Po vhození míče se jej rozehrávač nesmí dotknout, dokud se jej nedotkne jiný hráč na hřišti.

c) Poté co byl míč uvolněn, nesmí se již dotknout prostoru mimo hrací plochu, dokud se jej nedotkne hráč na hřišti, s výjimkou, kdy rozehrávači povoleno jednou míč odrazit, jestliže jej potom okamžitě odpálí na hřiště.

d) Vhazující hráč nesmí vjet na hřiště před odehráním míče.

e) Vhazující hráč musí vjet na hřiště v rozmezí jednoho metru od místa, kde vyhazoval míč.

f) Jestliže se vhazuje za postranní čarou, může se rozehrávač otáčet na místě, ale nesmí jezdit do stran podél postranní čáry od místa vhazování.

11) Přestupek týkající se oddechového času

Jedná se o přestupek, kdy tým žádá o oddechový čas v době, kdy už mu žádný nezůstal.

12) Porušení pravidel rozskoku

Následující pravidla se týkají rozskoku:

a) Středový hráč nesmí během rozskoku používat žádnou část vozíku s výjimkou zádové opěrky k tomu, aby udržoval rovnováhu.

b) Středový hráč se nesmí dotýkat paže nebo ruky protihráče, aby získal výhodu.

c) Žádný ze středových hráčů nesmí získat míč do svého držení dříve, než se dotkne podlahy nebo než se jej dotkl některý z dalších hráčů, kteří nejsou středoví.

d) Hráči, kteří vstoupili do středového kruhu, jej nesmí opustit, dokud se některý z nich legálně míče nedotkne.

e) Všichni hráči s výjimkou středových, musí zůstat mimo středový kruh, dokud se míče nedotkne alespoň jeden ze středových hráčů.

f) Žádný z hráčů nesmí dostat míč do autu předtím, než některý z nich nad ním získal kontrolu.

13) Přestupek týkající se 40 sekund

Tým, který má v držení míč má 40 sekund na to, aby skóroval. Tento čas má být měřen časomírou pro 40 sekund. Pokud se týmu nepodaří skórovat před vypršením 40 sekund je přestupek.

Ačkoli je rugby vozíčkářů kontaktní sport, nejsou povoleny všechny typy kontaktů ve všech situacích. V úvahu musí být brány i další faktory, např.- pozice, poloha, rychlost a zranitelnost hráče. Nesportovní chování nesmí být omlouváno jako legální agresivní hra. Rozhodčí musí zajistit bezpečnost bez jejího zlehčování a podceňování. Každá situace musí být posuzována individuálně.Tato část bude rozebírat principy, které by rozhodčí měli brát v úvahu při aplikaci pravidel. Tyto principy umožňují kontakt při ochraně hráče a poskytují jim příležitost k ochraně sebe, své pozice a míče. Dovoluje rozhodčím, posoudit každou situaci bez přerušení plynulosti hry.

1) Základy bezpečnosti

Zatímco kontakt mezi dvěma vozíky je povolen v rugby vozíčkářů, hráči by neměli převýšit přiměřenou sílu, když vyzývá soupeře v určité pozici nebo při získání míče. Pokud hráči kontakt začali, jsou odpovědni za způsob, kterým dostali jiné hráče do rizika. Je od nich očekáváno, že vynaloží úsilí, aby se vyhnuli nebezpečným kontaktům zpomalením, zastavením nebo změnou směru, je-li to potřeba.

Rozhodčí bude rozhodovat o přiměřené síle podle množství faktorů, zahrnujících:

a) Relativní velikost, rychlost a pozice hráčů.

b) Úhel při němž dojde ke kontaktu.

c) Schopnost hráče, který je udeřen vidět a očekávat kontakt.

d) Role hráče v době kontaktu, tj. je-li stacionární nebo pohyblivý, udrží-li rovnováhu nebo zrovna padá.

Bezpečnostní rysy vozíku, jako jsou pojistné kolečka proti převrácení, nemohou být využity soupeřem k získání výhody zahrnující kontakt.

2) Pozice/poloha na hřišti

Hráč má právo zabrat legální pozici na hřišti, která ještě není obsazena jiným hráčem. Hráč, který zabral určitý prostor, nemůže být nucen k jejímu opuštění nepovolenou fyzickou silou. Nicméně si nesmí činit pasivní nárok na určitou pozici v případě vyzvání soupeřem. Hráč mající míč pod kontrolou má více volnosti, pokud se týče pasivity, protože má navíc odpovědnost za ochranu míče.

Hráč snažící se dostat do nové pozice může být blokován jedním nebo více protihráči.

Protihráči se mohou navzájem kontaktovat/napadat ve snaze zabrat pozici, která dosud není obsazena.

3) Princip vertikality

Hráči má právo na svůj vlastním vertikální prostor, určeném v pozici vzpřímeného sedu následovně:

a) Měřeno ze strany na stranu, od zevní strany ramene na zevní stranu druhého.

b) Měřeno zepředu vzad, od předního okraje svých kolen k vnitřní ploše zadní opěrky.

c) Měřeno shora dolů, z vrcholu hlavy k nohám.

Má-li hráč míč pod kontrolou, za nepovolený kontakt v rozmezí tohoto prostoru je potrestán soupeř, jestliže byl tento kontakt iniciován soupeřem, nebo jestliže byl kontakt iniciován hráčem vezoucím míč jako následek normálního pohybu nutného při ochraně míče nebo přihrávce.

4) Princip výhody a nevýhody

Situace, které jsou následkem přestupku nebo faulu musí být řešeny v kontextu hry. Akce nebo situace, které nemají vliv na hru nebo neposkytují výhodu nebo nevýhodu hráči nebo hráčům, by měly být ignorovány a hra by měla plynule pokračovat. Plynulost hry by neměla být přerušována triviálním porušením pravidel.

Kontakt, který nemá zásadní vliv na zúčastněné hráče, by měl být posouzen jako náhodný a mělo by se pokračovat ve hře.

Při uplatňování tohoto principu, vzniklá výhoda/nevýhoda musí být následkem určité herní situace a ne daná rozhodčím jestli se rozhodne zapískat nebo ne.

1) Definice a sankce

Fauly, které jsou následkem nepovolené akce, jež je následkem opravdové snahy hrát hru. Faul spáchaný týmem, který má míč pod kontrolou, se nazývá útočný faul. Faul spáchaný týmem, který nemá míč pod kontrolou, se nazývá obranný faul.

Trestem za útočný faul je ztráta míče.

Trestem za obranný faul je vyloučení na jednu minutu pro hráče, který spáchal přestupek.

Jestliže je obranný faul spáchán, když útočník mající míč pod kontrolou je v pozici, kdy může skórovat, může rozhodčí udělit z penalty gól namísto vyloučení.

Hráč, který je vyloučen na jednu minutu za prostý faul, bude moci opustit trestnou lavici, jestliže dá soupeř gól, pokud nebyl udělen z penalty gól.

2) Napadení

Hráči není povoleno narazit do protihráče obrovskou rychlostí nebo relativní silou do protihráče, při němž je riziko jeho poranění.

3) Kontakt před hvizdem

Hráči není povoleno provádět hrubé nebo výhodné kontakty s protihráči během zastavené hře.

Čas pro legální kontakt začíná, když rozhodčí zapíská před rozskokem nebo vhazováním a končí při dalším zapískáním rozhodčího.

Každý tým dostane během jednoho poločasu jedno varování za kontakt před hvizdem. Při dalším incidentu týmu dochází k faulu.

Varování za kontakt během druhé poloviny hry platí pro všechny další periody prodloužení.

4) Čtyři v brankovišti

Ne více jak 3 hráči z obránců týmu je povoleno, aby bylo v brankovišti, když má míč pod kontrolou druhý tým. Jestliže čtvrtý obránce vjede do brankoviště, je potrestán za přestupek.

5) Držení

a) Hráči není povoleno uchopit nebo držet soupeře rukama nebo jakoukoli jinou částí těla tak, že je omezena soupeřova volnost pohybu.

b) Hráči není povoleno z jakéhokoli důvodu upadnout na protihráče tak, aby jej znevýhodnil.

6) Opuštění hřiště

a) Hráč nesmí opustit hřiště, je-li míč mrtvý, pokud mu to nepovolí rozhodčí nebo jiný odstavec pravidel.

b) Hráč, který má míč pod kontrolou, nesmí úmyslně opustit hřiště a/nebo proto, aby získal jakoukoli výhodu v době, kdy je míč živý. Může však opustit hřiště, aby se vyhnul zranění sebe nebo jiných hráčů. Jestliže jej vnější okolnosti donutí opustit hřiště, musí se vrátit zpět do hřiště co nejblíže místu, kde jej opustil. Návratem nemůže získat žádnou výhodu a ani se nesmí dožadovat výhody, kterou ztratil opuštěním hřiště.

c) Hráč, jehož tým nemá míč pod kontrolou, nemůže opustit hřiště přejetím brankové čáry z jakéhokoli důvodu, pokud není hra otočená a daleko od brankoviště.

d) Hráč, jehož tým má míč pod kontrolou, nemůže z jakéhokoli důvodu opustit hřiště přejetím brankové čáry soupeře.

7) Strkání        

a) Dojde-li ke kontaktu se soupeřem není hráči povoleno v pokračování používání síly na zadních kolech přechmatáváním rukou na obručích nebo kolech, aby pohnul jeho vozíkem a dostal soupeře povolené pozice do nelegální.

b) Hráči není povoleno pomáhat spoluhráči bránit nebo skórovat strkáním pomocí rukou nebo vozíkem.

8) Nedovolené požití rukou

Hráči není povoleno používat své ruce nebo paže k úmyslnému nebo zvýhodňujícímu kontaktu se soupeřem.

Dojde-li k ilegálnímu kontaktu rukama v chráněném vertikálním prostoru, má být za přestupek obviněn hráč, který nemá v držení míč, pokud kontakt nebyl iniciován hráčem majícím pod kontrolou míč a nejednalo se o následek pohybu k ochraně nebo odehrání míče.

Dojde-li k ilegálnímu kontaktu vně vertikálního chráněného prostoru, má být za přestupek potrestán hráč, který inicioval kontakt.

9) Otočení

Hráči není povoleno kontaktovat soupeře v jakémkoli bodě za osou zadních kol tak, aby způsobil otočení vozíku v horizontální nebo vertikální rovině způsobem, který ohrozí soupeře.

Po prvním legálním kontaktu obránce před osou zadních kol vozíku soupeře může dojít vlivem pokračujícího pohybu ke kontaktu za osou, který má za následek otočení. Byl-li úvodní kontakt povolen a nedošlo k přerušení kontaktu od tohoto bodu do vzniku otočení, nebude hráč potrestán za faul.

10) Přestupek 1 metr

Žádnému hráči, s výjimkou vhazujícího, není povoleno vstoupit do oblasti o poloměru 1 metr od místa vhazování za postranní nebo koncovou čarou. Tento 1 metr nabývá účinnosti od hvizdu rozhodčího oznamujícího, že je míč živý, dokud není uvolněn vhazujícím hráčem.

1) Definice a sankce

Technický přestupek je následkem administrativní chyby nebo porušení/nedodržení akceptovatelného chování a slušnosti/etikety.

Trestem za technický faul pro obviněného hráče je 1 minuta vyloučení, kterou si odsedí hráč, který spáchal příslušný faul.

Trestem za technický přestupek, který je udělen osazenstvu lavičky zahrnující i trenéra, pomocníky nebo náhradníky je 1 minuta vyloučení, kterou si odsedí hráč na hřišti vybraný trenérem.

Hráč, který je na trestné lavici za technický přestupek, jež není trestem za diskvalifikaci, bude moci opustit trestnou lavici, jestliže soupeř skóruje, pokud nebyl udělen z penalty gól.

2) Technická chyba hráče

Hráči není povoleno nedbat a přehlížet rozhodnutí rozhodčích, používat nesportovní taktiku nebo se chovat nesportovním způsobem.

Následující aktivity mají za následek technický přestupek:

a) Používat nezdvořilé nebo urážlivé výrazy vůči ostatním.

b) Dávat ruce blízko před oči soupeře.

c) Zdržovat bezdůvodně hru.

d) Bránit rozehrávači v úplném návratu na hřiště po vhazování.

e) Úmyslně padat z vozíku se záměrem vyvolat přerušení hry.

f)  Zdržovat odchod na trestnou lavici po nařízení rozhodčím.

g) Opustit trestnou lavici před vypršením 1 minuty trestu nebo bez pokynu rozhodčím nebo časoměřičem.

h) Změnit si číslo hráčského dresu bez souhlasu rozhodčího

i) Zvedat se ze země bez asistence pomocníků z lavičky (v případě pádu hráče)

j) Zvedat se ze sedačky vozíku nebo použít jakoukoli část dolních končetin ke změně rychlosti a směru vozíku.

k) Používat neospravedlnitelné omluvy, aby dosáhl přerušení hry, např.:

 1. Žádá o oddechový čas, když spoluhráč nemá míč pod kontrolou,
 2. žádá o oddechový čas, když má míč pod kontrolou jiný tým, nebo
 3. když podává triviální žádost o oddechový čas ke kontrole výstroje/vybavení.

Toto není kompletní seznam: rozhodčí může podle svého úsudku obvinit hráče za technický faul nebo jiné porušení akceptovatelného chování a slušnosti.

3) Technická chyba na střídačce (trenér, náhradníci, pomocníci)

Pro řádný a efektivní průběh hry je zvláště důležitá náležitá slušnost na střídačce. Porušení pravidel slušnosti nebo vedení hry trenérem, jeho asistentem, náhradníky nebo jinými pomocníky má za následek jejich obvinění za technický přestupek.

Následující aktivity vedou k technickému přestupku:

a) Vstup na hřiště bez udělení povolení od rozhodčích.

b) Vstoupit na hřiště jako střídající hráč bez oznámení žádosti o střídání stolkovým rozhodčím, bez odevzdání klasifikačních karet a bez čekání na povolení rozhodčího ke vstupu.

c) Používat nezdvořilé nebo hrubé výrazy vůči jiné osobě.

d) Opustit střídačku týmu, pokud to není vyžadování rozhodčími nebo pokud neopouštění herní plochu úplně.

Toto není kompletní seznam: rozhodčí může podle svého úsudku obvinit osazenstvo lavičky za technický faul nebo jiné porušení akceptovatelného chování a slušnosti.

4) Technický přestupek týkající se vybavení

Hráč nesmí hrát ve vozíku, který se neřídí specifickými detaily v těchto pravidlech. Jestliže se kdykoli během hry zjistí, že hráč hraje v nepovoleném vozíku, bude obviněn za technický faul.

Trenér může požádat rozhodčího o kontrolu vozíku soupeře během zastavení hry. Jestliže rozhodčí zjistí, že vozík je legální, je za technický faul obviněn trenér, který podal žádost.

Jestliže nějaká aktivita během hry způsobí, že dříve legální vozík se stane nevyhovujícím podle pravidel, hráči je má být dána příležitost k opravě problému, před tím než bude obviněn za technický faul.

5) Překročení max. bodového součtu hráčů na hřišti

Maximální součet bodů hráčů na hřišti včetně těch na trestné lavici nesmí překročit maximum uvedené v článku 34. Jestli se zjistí, že tým hrál s vyšším bodovým součtem hráčů na hřišti, technický faul bude udělen poslednímu hráči tohoto týmu, který vstoupil na hřiště.

Jestliže hráč, který vstoupil na hřiště jako poslední, již sedí na trestné lavici, má být za technický faul obviněn další hráč, který jako předposlední vstoupil na hřiště. Je-li nemožné určit, kdo z hráčů vstoupil na hřiště jako poslední, má být technický faul udělen hráči, kterého vybere trenér.

Trenér může kdykoli během hry podat žádost zapisovateli o sečtení bodů hráčů na hřišti. Zapisovatel si poznamená čas žádosti a při nejbližším přerušení hry informuje rozhodčího. Jestliže rozhodčí zjistí, že tým hrál s nadměrným součtem bodů, bude udělen technický faul, hra bude smazána do doby, kdy došlo k žádosti. Jestliže rozhodčí zjistí, že tým nepřekročil maximální bodový součet, bude trenérovi, který o přepočítání žádal, udělena technická chyba.

6) Úmyslný hrubý faul

Hráč nesmí spáchat úmyslný faul vůči soupeři. K úmyslnému hrubému faulu dochází, jestliže je jasné, že záměrem hráče při spáchání prostého faulu je zastrašení soupeře.

Hráč, který se dopustil tohoto faulu, musí být navíc, kromě běžného faulu, potrestán i za 2 technické fauly (1+1+1). Tresty si odsedí za sebou, začíná se s prostým faulem. Je-li trestem za běžný faul ztráta míče nebo z penalty gól, pak si hráč odsedí rovnou 2 minuty za dvojnásobný technický faul.

Je-li hráči udělen druhý hrubý faul ve stejné hře, tak bude ze hry diskvalifikován. Sankcí za diskvalifikaci bude v této situaci trest za úmyslný hrubý faul uvedený výše.

7) Diskvalifikující faul

Hráč, který se dopustil přestupku, jež je nestydatě nesportovní nebo jej spáchal s jednoznačným pohrdáním/přehlížením bezpečnosti musí/smí být/má být diskvalifikován ze hry.

Následující aktivity mají za následek udělení diskvalifikace:

a) nebezpečná hra

b) rvačka

c) neustálý hrubý a útočný jazyk

d) narazit nebo neuctivě kontaktovat rozhodčího

e) prostý faul, který ukazuje velmi ubohý úsudek/rozvahu a vyústil v ohrožení nebo zranění soupeře.

Toto není kompletní seznam, rozhodčí mohou dle vlastního úsudku obvinit hráče nebo osazenstvo střídačky a udělit jim diskvalifikující faul za nestydaté/nehorázné nebo závažné přestupky vůči akceptovatelnému chování, etiketě nebo bezpečnosti.

Osoba, která spáchala diskvalifikující faul, musí okamžitě bez prodlení opustit hrací plochu. Není mu povoleno zůstat na hrací ploše, v okolní oblasti nebo v jakékoli jiné oblasti, z níž by mohl pokračovat jeho vliv na hru. Jakékoli další ovlivnění hry diskvalifikovanou osobou bude mít za následek technický faul udělený osazenstvu střídačky.

Trestem za diskvalifikaci je jedna minuta vyloučení. Tento trest se sedí celý. Vyloučenému hráči není tedy povoleno vstoupit na hřiště poté, co soupeř skóruje v průběhu jeho trestu.

Jestliže se diskvalifikujícího faulu dopustil hráč, trest musí odsedět jiný hráč ze stejného týmu s rovnajícím se klasifikačním bodovým hodnocením jako diskvalifikovaný hráč. Není-li v týmu takový hráč, pak musí trest odsedět jiný hráč z téhož týmu s nejbližším klasifikačním bodovým hodnocením diskvalifikovanému hráči. Jsou-li takoví hráči dva, musí trest odsedět hráč s vyšší klasifikací. Je-li přítomen více jak jeden hráč, který by mohl odsedět trest, pak jednoho z nich musí vybrat trenér.

Jestliže diskvalifikující faul spáchal náhradník, trenér, jeho asistent nebo někdo z personálu týmu, musí trest odsedět hráč, kterého vybere trenér.

1) Průběh trestu

Hráč po němž je požadováno odsezení si trestu se musí okamžitě dostavit na trestnou lavici svého týmu, pokud nevyžaduje lékařské ošetření. Hráč musí vjet do trestného boxu a zůstat tam do konce trestu.

Hráč musí zůstat v trestném boxu během všech přerušení hry zahrnující oddechové časy a 2 minutové intervaly po první, třetí čtvrtině a po prodlouženích.

Hráč může opustit trestný box a vrátit se k lavičce svého týmu během 5 minutového intervalu po první polovině hry a v průběhu 2 minutového intervalu, který předchází prvnímu prodloužení. Hráč se musí vrátit do trestného boxu před zahájením třetí čtvrtiny a prodloužení.

2) Opuštění trestné lavice

Hráč, který si odpykává trest je uvolněn z trestného boxu, když vyprší 1 minutový trest podle časomíry. Jestliže hráč nevidí na světelnou tabuli s odpočítáváním času, pak mu konec trestu musí oznámit časoměřič trestů.

Hráč musí opustit trestný box mezi čarami, které vymezují směr vjezdu na hrací plochu.

Hráč, který si odpykává trest, pokud se nejedná o diskvalifikující faul, může být z trestného boxu propuštěn, jestliže soupeř skóroval a nejednalo se o trestný gól. Hráč opouštějící trestnou lavici díky skórování soupeře je k návratu na hřiště vyzván rozhodčím nebo měřičem trestů.

Jestliže si trest odpykává více jak jeden hráč, musí být z trestného boxu propuštěni ve stejném pořadí, jako jim byly uděleny tresty.

2) Mnohočetné tresty

Ne více jak dva hráč i zároveň ze stejného týmu mohou být ve stejnou dobu na trestné lavici. Jestliže je nutné, aby si více jak dva hráči odpykali trest, pak třetí a každý další penalizovaný hráč musí opustit hřiště a čeká vně hřiště a vně trestného boxu na příležitost k odpykání svého trestu. Musí jej nahradit střídající hráč, aby tým mohl pokračovat ve hře.

Hráč čekající na odpykání trestu jej může zahájit, až bude počet hráčů v trestném boxu menší než dva. Je-li to nutné, trenérovi má být dána možnost provést střídání tak, aby se nedopustil přestupku přesažení maxima klasifikačních bodů na hřišti.

3) Fauly o přestávkách nebo při přerušení hry

Odpykání trestu za přestupek, kterého se hráč dopustil během přerušení hry, začíná na začátku další čtvrtiny hry.

1) Rozhodnutí hry

Jestliže je na konci zápasu jeden z týmu ve vedení, hra má být ukončena a tým s vyšším počtem gólu má být prohlášen za vítěze.

Skončí-li hra na konci čtvrté čtvrtiny nerozhodně, musí se hrát prodloužení. Je-li jeden z týmu ve vedení na konci prodloužení, pak je hra ukončena a tým s vyšším počtem gólu je prohlášen za vítěze.

Je-li skóre na konci prodloužení nerozhodně, pak se musí hrát další prodloužení. Je-li jeden z týmu ve vedení na konci prodloužení, pak je hra ukončena a tým s vyšším počtem gólu je prohlášen za vítěze.

Musí se hrát další části prodloužení, dokud jeden z týmu není ve vedení na konci poslední části prodloužení.

Každá část prodloužení musí být zahájena rozskokem.

2) Ukončení hry

Jestliže se hra podle názoru rozhodčího dostane do nekontrolovatelného stavu vlivem nehorázných, neustálých a nebezpečných faulů jednoho z týmu, nebo vlivem výtržnictví a nebezpečných aktivit davu směřujících na rozhodčí nebo hráče, přetrvávajícím pohrdáním/nevšímavosti vůči rozhodčím, nebo jakoukoli jinou nebezpečnou a neustálou aktivitou ze strany hráčů, trenéra, diváků, může takovouto hru rozhodčí ukončit.

V tomto případě se musí hra rozhodnout následovně:

a) Jestliže byla hra ukončena vlivem aktivit jednoho z týmu, pak tento tým ztratil hru (článek 113).

b) Jestliže zápas nebyl ukončen vlivem aktivit jednoho z týmu, pak vyhrává ten tým, který byl v danou chvíli ukončení hry ve vedení.

c) Jestliže zápas nebyl ukončen vlivem aktivit jednoho z týmu a skóre je v tu chvíli nerozhodné, pak nelze provést rozhodnutí. Hra musí být přerušena a později znovu obnovena, jakmile pominou důvody pro její přerušení.

3) Kontumace hry

Tým ztrácí hru a prohrává, jestliže:

a) odmítne hrát,

b) není připraven ke hře ani po 15 minutách, kdy měl začít regulérní zápas,

c) není schopen nastoupit na začátek hry ve čtyřech ani po 15 minutách zahájení řádné hrací doby,

d) důvodem je aktivita rozhodčího 1, který zastavil hru,

e) není schopen pokračovat ve hře tak, aby respektoval maximum bodového součtu na hřišti, nebo

f) nemůže pokračovat ve hře aspoň se dvěma hráči.

Tým, který neztratil hru, je prohlášen za vítěze.

Jestliže tým, který ztrácí hru, v danou chvíli prohrává, pak skóre v tuto chvíli je konečné. Jestliže je však tým, který ztrácí hru, je v danou chvíli ve vedení, pak je určeno skóre 1:0 ve prospěch druhého tým u jako konečný výsledek hry.